Zaznacz stronę

Regulamin

I Wprowadzenie
1. Regulamin dotyczy zasad korzystania z usług firmy „Escape Gdańsk” NADIA ŁANOWSKA Ul.
Do Studzienki 28, 80-227 Gdańsk (NIP 5833370947, Regon 384390466)
a usługobiorcą (zwanym dalej „Graczem”).
2. Strona internetowa „Escape Gdańsk” to www.escapegdansk.pl oraz
numer telefonu to 574-345-775.
3. Każdy gracz zobowiązany jest do zapoznania się z poniższym
regulaminem przed skorzystaniem z usług „Escape Gdańsk”
II Zasady
1. Gracz ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo podczas
zabawy.
2. Należy przestrzegać zasad szczegółowo omówionych przez pracownika
„Escape Gdańsk” przed rozpoczęciem gry, w przypadku nie
przestrzegania tych zasad, gracze zostaną wyproszeni z pokoju bez zwrotu
pieniędzy.
3. Gracz nie może być pod wpływem alkoholu ani innych środków
odurzających.
4. W lokalu nie można palić papierosów ani używać ognia.
5. Zakazane jest wnoszenie do lokalu wyżej wymienionych środków oraz
materiałów niebezpiecznych oraz broni.
6. Osoby poniżej 18 roku życia powinny mieć pisemną bądź ustną zgodę
rodzica, który jest na miejscu.
7. W przypadku graczy poniżej 16 roku życia, wymagany jest przynajmniej
jeden opiekun dorosły podczas gry.
8. Biorąc udział w grze, gracz oświadcza, iż nie ma przeciwskazań
zdrowotnych oraz nie jest w ciąży oraz nie leczy się psychicznie.
9. Nie można wprowadzać zwierząt na teren lokalu „Escape Gdańsk”
10. Celowe zniszczenie mienia „Escape Gdańsk” będzie wiązało się z
uiszczeniem opłaty stanowiącej wartość zniszczonego mienia.
11. Gra w pokoju jest monitorowana.
12.Nie można wynosić mienia „Escape Gdańsk” z pokoju, wszystkie
rekwizyty oraz kłódki są każdorazowo sprawdzane po zakończeniu gry.
13.W pokoju nie należy wchodzić na meble, nie należy używać siły, nie
należy odklejać ani odrywać rekwizytów, nie należy szarpać zamkniętych
drzwi ani kłódek, nie należy się wspinać ani dotykać elementów pokoju
oznaczonych zółto-czarną taśmą ostrzegawczą bądź symbolem „X”.
Wszystko należy wykonywać tak, aby nie zniszczyć wyposażenia pokoju.
14. Wykonywanie zdjęć bądź filmów w pokoju możliwe jest tylko za zgodą
pracownika „Escape Gdańsk”.

15. W przypadku wszelakich wątpliwości lub chęci uzyskania pomocy od
Pracownika „Escape Gdańsk” należy pomachać w kierunku kamery,
zapukać w drzwi od pokoju bądź w ostateczności wyjść z pokoju.
III Rezerwacja
1. Konieczna jest rezerwacja terminu i godziny gry aby skorzystać z usług
„Escape Gdańsk”.
2. Rezerwacji należy dokonać telefonicznie (574-345-775) bądź mailowo
(kontakt@escapegdask.pl).
3. Nie wymagamy podawania danych osobowych ani zaliczki w celu
dokonania rezerwacji, poza numerem telefonu osoby rezerwującej.
4. Zastrzegamy sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia rezerwacji w
dniu wykonania usługi.
5. W przypadku chęci odwołania rezerwacji przez gracza konieczne jest

poinformowanie „Escape Gdańsk” telefonicznie (574-345-775) bądź e-
mailowo (kontakt@escapegdansk.pl).

6. Należy być w lokalu „Escape Gdańsk”, ul Do Studzienki 28, 80-227
Gdańsk najpóźniej 10 minut przed umówionym rozpoczęciem gry.
7. W przypadku spóźnienia się zastrzegamy sobie prawo do odmowy
zrealizowania usługi przez „Escape Gdańsk”
IV Płatność
1. Płatność za usługę następuje przed wejściem do pokoju.
2. Aktualny cennik gry dostępny jest na stronie internetowej
www.escapegdansk.pl w zakładce „Cennik”.
3. Akceptujemy wyłącznie gotówkę, płatność kartą nie jest możliwa.
V Przetwarzanie danych
1 „Escape Gdańsk” przetwarza i wykorzystuje dane gracza tylko i
wyłącznie w celu wykonania usługi. Dane nie są wykorzystywane w
jakimkolwiek innym celu.
2. Podanie danych jest dobrowolne, a gracz zgadza się na ich
przetwarzanie i wykorzystywanie przez „Escape Gdańsk” w celu
zrealizowania usługi.
2. Administratorem danych jest „Escape Gdańsk” NADIA ŁANOWSKA Ul, Do Studzienki 28,
80-227 Gdańsk (NIP 5833370947, Regon 384390466).
VI Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.ji.

Verified by MonsterInsights